Образование юриста в алматы

-Бітіргеннен кейін 100% жұмысқа орналасу
-ІІМ, ҰҚК, сот және заңгерлік органдарда тәжірибеден өту.
-Заңгерлерді оқытуда 22 жылдық тәжірибесі бар
-Спортзал, арнаулы кабинеттер, жатақхана,
асхана және WI FI-мен жабдықталған 12 қабат ғимарат.

 • -12 қабат
 • -14622 кв. метр
 • -124 кабинеттер мен аудиториялар
 • -Спорт кешен
 • -Жатақхана
 • -Асхана
 • -Wi-Fi

 • -31 профессор
 • -20 ғылым докторы
 • -41 доцент
 • -56 ғылым кандидаты
 • -Мұғалімдер:
  бұрынғы прокурорлар, сот және ІІМ басшылары

 • -КВН клубы
 • -Спортклубы
 • -Ғылыми клубтар
 • -Қойылымдар
 • -Конкурстар
 • -Би
 • -Топтар арасындағы достық қарым-қатынас

 • -Іскерлік этикет
 • -Тұлға ретінде қалыптасу
 • -Шешендік клуб
 • -Ашық сабақтар

 • -Жоғары сапалы білім беру
 • -Озат түлектер ҚР ІІМ және мемлекеттік органдармен келісім- шарт жасайды
 • -Университеттің барлық күші білікті мамандарды дайындауға бағытталған.

 • -Кітапхана
 • -Күту залы
 • -Паркинг
 • -Компьютерлік сыныптар
 • -Асхана
 • -Қауіпсіздік жүйесі

 • -2016 жылғы талапкерлерге жеңілдіктер қарастырылды
 • -Бөліп төлеуге мүмкіндік бар
 • -Бағасы бекітілген және көбеймейді.
 • -Ыңғайлы төлеу жүйесі

 • -ІІМ және ҰҚК тәжірибе
 • -Озат түлектер Әділет министрлігіне және нотариальды кеңселерге жіберіледі

 • -Әскери дайындық әл-Фараби атындағы
  КазҰУ әскери кафедрасында өтеді

 • -Біз ҰБТ-да 50 балдан жоғары
  жинаған талапкерлерді қабылдаймыз

 • -Профессор, «Экономикалық және
  жалпы білім беру пәндері» кафедрасының
  меңгерушісі .

 • -Экономика ғылымдарының кандидаты
 • -«Экономикалық және жалпы
  білім беру пәндері»
  кафедрасының аға оқытушысы

 • -Заң ғылымдарының докторы
 • -Конституциялық, халықаралық құқық және кеден ісі» кафедрасының меңгерушісі

 • -Тарих ғылымдарының кандидаты
 • -Экономикалық және жалпы білім беру пәндері» кафедрасының доценті.
 • -Тәрбие жұмысы жөніндегі проректор

 • -Философия ғылымдарының кандидаты
 • -«Экономикалық және жалпы
  білім беру пәндері» кафедрасының
  аға оқытушысы

 • -Заң ғылымдарының кандидаты
 • -«Қылмыстық құқықтық пәндер және құқық қорғау қызметі» кафедрасының профессоры

 • -Заң ғылымдарының кандидаты
 • -Конституциялық, халықаралық құқық және кеден ісі» кафедрасының доценті

 • -Заң ғылымдарының кандидаты
 • -Конституциялық, халықаралық құқық және кеден ісі» кафедрасының доценті
 • -Кафедра меңгерушісінің орынбасары

 • -Заң ғылымдарының кандидаты
 • -«Қылмыстық құқықтық пәндер және құқық қорғау қызметі» кафедрасы меңгерушісінің міндетін атқарушысы
 • -Доцент

 • -Саясат ғылымдарының кандидаты
 • -«Азаматтық құқықтық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы

 • -Конституциялық, халықаралық құқық және кеден ісі» кафедрасының доценті

 • -Ректор
 • -Заң ғылымдарының докторы
 • -Профессор
 • -Қазақстанның еңбек сіңірген қайреткері
 • -Қазақстан Республикасының жоғары мектеп академиясының академигі
 • -Президент жанындағы құқықтық саясат кеңесінің мүшесі

Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева — вуз с богатыми традициями,
многолетним опытом учебной и научной работы — осуществляет подготовку
высококвалифицированных юридических кадров с 1993 года. За 23 года успешной
деятельности – Академией подготовлены более 40 тыс. специалистов высшей
квалификации.
Академия занимает достойное место на образовательном рынке страны и продолжает
вносить свой весомый вклад в процесс подготовки конкурентоспособных и
высококвалифицированных специалистов в различные сферы национальной экономики.
Хронология Академии:
Высшее негосударственное учреждение образования «Колледж Кунаева» учреждено
общим собранием учредителей 5 мая 1993 года и зарегистрировано как хозяйствующий
субъект акиматом Калининского района города Алматы 3 июня 1993 года, свидетельство
№ 28066472.
В 1994 году на базе колледжа Кунаева образован Казахский гуманитарный институт
им. Д.А.Кунаева, зарегистрированный Министерством финансов Республики Казахстан 11
октября 1994 года за № 56989 в качестве товарищества с ограниченной ответственностью.
В 1995 году, согласно приказа № 13 от 20 ноября 1995 года ТОО «Казахский
гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» был реорганизован во вновь образованное
учреждение «Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» которое ведет свою деятельность
в области образования.
Учреждение «Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» зарегистрировано
Управлением юстиции г. Алматы 18 декабря 1995 года как частное высшее учебное
заведение.

На основании свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица Министерства юстиции Республики Казахстан (рег. № 1313-1910-У-е от 12.01. 1999г.), Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева переименован в Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева с 12.01.1999г.
На основании решения собрания учредителей Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева (Протокол от 25.06.2000г. № 7), Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева переименован с 11.07.2000г. в учреждение Университет им.Д.А.Кунаева
В связи с объединением Учреждении «Университета им.Д.А.Кунаева» и «Казахский Университет путей сообщения» и на основании регистрации Управления юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы № 3518-1910-02-УЕ от 12.02.2013г. образовано новое Учреждение многопрофильный учебно-научно-производственный комплекс «Гуманитарный университет транспорта и права им.Д.А.Кунаева»
В связи с перерегистрацией и переименованием Учреждения «Университет им. Д.А.Кунаева» в Учреждение «Евразийская юридическая академия имени Д.А.Кунаева», на основании решения б/н от 04.04.2015г.
Наша академия — это непрерывная система образования, включающая колледж, бакалавриат, магистратуру, докторантуру PhD. Более 60% профессорско-преподавательского состава университета — известные в Казахстане ученые доктора и кандидаты наук. Это позволяет реализовать особую миссию академии в интеграции науки и образования, которая служит основой динамичного развития казахстанского общества. Академия располагает собственными учебно-административными корпусами, общежитиями, современными спорткомплексами. В 2012 году введен в эксплуатацию 12 этажный новый уникальный корпус, предоставляющий возможность обучающимся получать современные знания в различных направлениях высшего и послевузовского образования Престиж Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева подтверждается активным международным сотрудничеством. Сегодня мы планомерно выстраиваем стратегию тесной интеграции с мировой образовательной и научно — информационной системой. Наука
Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева является известным научным центром. Большое внимание уделяется научной жизни преподавателей. Ежегодно Академией организовываются и проводятся международные и республиканские научно-теоретические конференции, научно-практические семинары, симпозиумы и круглые столы. Академия обладает высоким научным потенциалом: по состоянию на 2010-2016 учебные года более 80% профессорско-преподавательского состава имеет ученую степень. Значительное место в общей структуре научно-исследовательской работы занимает проведение научных исследований по программам и проектам фундаментальных и прикладных тем, которые финансируются Министерством образования и науки Республики Казахстан, Министерством юстиции Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и иными министерствами и ведомствами. Университет издает два научных журнала, которые включены в перечень научных изданий рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК: «Вестник Гуманитарного университета транспорта и права им.Д.А. Кунаева» и «Казахстанский журнал международного права». Академия поддерживает тесные научные связи и развивает научное сотрудничество со многими зарубежными высшими учебными заведениями. В качестве академической мобильности и международного сотрудничества Академия приглашает ученых ближнего и дальнего зарубежья для чтения лекций студентам и магистрантам, проведения мастер-классов, семинаров-тренингов. В рамках привлечения студентов к научной деятельности и развития их потенциала проводятся ежегодные предметные олимпиады, конкурсы на лучшую студенческую работу, научные студенческие конференции. По итогам работы опубликовываются сборники материалов конференций и лучших работ студентов. Про ректора Основателем Академии является Копабаев Омрали Кажибаевич – известный ученый, педагог, общественный деятель, Академик высшей школы Казахстана, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств Российской Федерации, член Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан, Президент Криминологической Ассоциации.

Мен Д.А. Қонаев атындағы университеттің «Құқықтану» мамандығы бойынша кәсіби бағыттағы магистратура бағдарламасын тәмәмдаған түлекпін. Біздің университетіміздің түлектері еңбек нарығындағы сұранысқа ие және жетекші әр түрлі компаниялардың мамандары. Университетте алған білімімнің арқасында, жақсы жұмысқа орналастым

Мен Д.А. Қонаев атындағы университеттің магистратура бағдарламасын кәсіби бағыттындағы «құқықтану» мамандығы бойынша түлегімін. Оқуға түскенде және оқу барысында Университет маган қажетті білім мен мүмкіндіктер беретініне күмән келтірмедім. Университетте алған білімімнің арқасында,мен сотта өндірістік тәжірибері өттім. Қазіргі кезде Алматыда қалалық сотта жұмыс істеймін. Мұғалімдерге жақсы білім бергендеріне және ЖОО-дағы ізгі достық қарым-қатынас үшін рахмет айтамын.

Университет Алматы является одним из высших учебных заведений страны, который участвует в подготовке квалифицированных юристов. Специальность «Юриспруденция» — 5B030100 открыта в Университете Алматы на основании лицензии Министерства образования, культуры и здравоохранения. Выпускники получают диплом государственного образца.

Кафедра готовит бакалавров на отделениях дневного и заочного обучения. В 2015-2016 учебном году открыта магистратура по специальности 6М030100-«Юриспруденция».

Обучение по специальности «Юриспруденция» осуществляется на государственном и русском языках. На кафедре работают 18 преподавателей с высшим юридическим образованием. Остепененность кафедры составляют 50% (3 доктора наук, 5 кандидатов наук, 8 магистров наук). Из них на государственном языке ведут обучение 17 преподователей, что составляет 95%.

Студенты, обучающиеся по специальности «Юриспруденция», активно участвуют в научной работе, в республиканских студенческих научных конференциях. На кафедре действует студенческий научный кружок «Цивилист». С целью воспитания правового сознания студентов, для предотвращения нежелательных явлений в обществе (СПИД, наркомания, алкоголизм) приглашаются сотрудники правоохранительных органов, видные деятели науки и искусства, работники здравоохранения. В ходе таких занятий студенты получают дополнительную информацию, знакомятся с профессиональным опытом, дискутируют по различным вопросам современного общества.

Профессиональная практика студентов играет важную роль в подготовке высококвалифицированных кадров. Студенты кафедры «Юриспруденция» вместе с наставниками посещают ярмарки вакансий, чтобы познакомится с организациями, работодателями, а также современными требованиями и условиями будущей профессиональной деятельности. Трудоустройство студентов-выпускников специальности «Юриспруденция» очного отделения, составляющих 65% от общего количества студентов, составляют 90%.

5В030100-Юриспруденция

Бакалавры по специальности 5В030100-Юриспруденция после окончания обучения следующие виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая деятельность в государственных органах и учреждениях различной формы собственности. Республики Казахстан; Органах Внутренних дел; в департаментах и управлениях Агентства Республики Казахстан по делам Департаменте государственных доходов. государственной службы и противодействию коррупции, в системе органов национальной безопасности юстиции, прокуратуры, судебных органах, Юридическая и консультативная деятельность в качестве нотариуса, юрисконсульта, адвоката: Педагогическая деятельность в учебных заведениях среднего и средне специального образования.

-100% трудоустройство после окончания
-Практика в МВД, КНБ, Суд., Юр органах, коммерческие банки, финансовые и страховые компании, департамент государственных доходов, ЦОН, аппараты акимов.
-24 года опыта в обучении юристов и финансистов
-12 этажное здание: со спортзалом, кабинетами,
общежитием, столовой, Wi-Fi.

 • -12 этажей
 • -14622,5 кв. метров
 • -124 кабинета и аудитории
 • -Спорткомплекс
 • -Общежитие
 • -Столовая
 • -Wi-Fi

 • -31 профессоров
 • -20 докторов наук
 • -41 доцента
 • -56 кандидат наук
 • -Преподаватели бывшие:
  Судьи, Начальники МВД
  и Прокуроры.

 • -КВН Клуб
 • -Спортивный Клуб
 • -Научный клуб
 • -Выступления
 • -Конкурсы
 • -Танцы
 • -Дружная атмосфера групп

 • -Деловой этикет
 • -Личностный рост
 • -Ораторский клуб
 • -Открытые уроки

 • -Высшее качество обучения
 • -Лучшие выпускники подписывают
  контракты с гос. органами, МВД РК.
 • -Все силы университа направлены
  на подготовку грамотных специалистов.

 • -Библиотека
 • -Зал ожидания
 • -Паркинг
 • -Комп. классы
 • -Столовая
 • -Охранная система

 • -На набор 2017 года идут скидки
 • -Есть возможность оплачивать
  в рассрочку
 • -Цены фиксированные и не будут
  увеличиваться.
 • -Удобная система оплаты

 • -Практика в МВД, КНБ
 • -Лучших выпускников отправляют в Мин. Юстиций, Нотариусы, коммерческие банки, финансовые и страховые компании.

 • -Военная кафедра проходит в КазНУ
  имени Аль. Фараби

 • -Мы принимаем абитуриентов набравших от 50 баллов на ЕНТ/КТ

 • -Доктор юр. наук
 • -Профессор, заведующий кафедрой
  экономических и общеобразовательных
  дисциплин.

 • -Кандидат экономических наук
 • -Старший преподаватель кафедры
  экономических и общеобразовательных
  дисциплин

 • -Доктор юр. наук
 • -Профессор, заведующий кафедрой конституционного, международного права и таможенного дела.

 • -Кандидат исторических наук
 • -Доцент кафедры экономических и общеобразовательных дисциплин.
 • -Проректор по воспитательной работе

 • -Кандидат философских наук
 • -Старший преподаватель кафедры
  экономических и общеобразовательных
  дисциплин

 • -Кандидат юридических наук
 • -Профессор кафедры уголовно — правовых дисциплин и правоохранительной деятельности
 • -Старший преподаватель кафедры
  экономических и общеобразовательных
  дисциплин

 • -Кандидат юридических наук
 • -Доцент кафедры конституционного, международного права и таможенного дела

 • -Кандидат юридических наук
 • -Доцент кафедры конституционного, международного права и таможенного дела
 • -Заместитель заведующего кафедрой

 • -Кандидат юридических наук
 • -Исполняющий обязанности Заведующего кафедрой уголовно — правовых дисциплин и прав. деятельности
 • -Доцент

 • -Канидат политических наук
 • -Старший преподаватель кафедры гражданско — правовых дисциплин

 • -Доцент кафедры конституционного, международного права и таможенного дела

 • -Известный ученый
 • -Педагог
 • -Общественный деятель
 • -Академик высшей школы Казахстана
 • -Доктор юридических наук
 • -Профессор
 • -Член-корреспондент Петровской Академии
  наук и искусств Российской Федерации
 • -Член Совета по правовой политике при
  Президенте Республики Казахстан
 • -Президент Криминологической Ассоциации.

Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева — вуз с богатыми традициями,
многолетним опытом учебной и научной работы — осуществляет подготовку
высококвалифицированных юридических кадров с 1993 года. За 24 года успешной
деятельности – Академией подготовлены более 40 тыс. специалистов высшей
квалификации.
Академия занимает достойное место на образовательном рынке страны и продолжает
вносить свой весомый вклад в процесс подготовки конкурентоспособных и
высококвалифицированных специалистов в различные сферы национальной экономики.
Хронология Академии:
Высшее негосударственное учреждение образования «Колледж Кунаева» учреждено
общим собранием учредителей 5 мая 1993 года и зарегистрировано как хозяйствующий
субъект акиматом Калининского района города Алматы 3 июня 1993 года, свидетельство
№ 28066472.
В 1994 году на базе колледжа Кунаева образован Казахский гуманитарный институт
им. Д.А.Кунаева, зарегистрированный Министерством финансов Республики Казахстан 11
октября 1994 года за № 56989 в качестве товарищества с ограниченной ответственностью.
В 1995 году, согласно приказа № 13 от 20 ноября 1995 года ТОО «Казахский
гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» был реорганизован во вновь образованное
учреждение «Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» которое ведет свою деятельность
в области образования.
Учреждение «Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева» зарегистрировано
Управлением юстиции г. Алматы 18 декабря 1995 года как частное высшее учебное
заведение.

На основании свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица Министерства юстиции Республики Казахстан (рег. № 1313-1910-У-е от 12.01. 1999г.), Гуманитарный институт им. Д.А.Кунаева переименован в Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева с 12.01.1999г.
На основании решения собрания учредителей Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева (Протокол от 25.06.2000г. № 7), Гуманитарный университет им. Д.А.Кунаева переименован с 11.07.2000г. в учреждение Университет им.Д.А.Кунаева
В связи с объединением Учреждении «Университета им.Д.А.Кунаева» и «Казахский Университет путей сообщения» и на основании регистрации Управления юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы № 3518-1910-02-УЕ от 12.02.2013г. образовано новое Учреждение многопрофильный учебно-научно-производственный комплекс «Гуманитарный университет транспорта и права им.Д.А.Кунаева»
В связи с перерегистрацией и переименованием Учреждения «Университет им. Д.А.Кунаева» в Учреждение «Евразийская юридическая академия имени Д.А.Кунаева», на основании решения б/н от 04.04.2015г.
Наша академия — это непрерывная система образования, включающая колледж, бакалавриат, магистратуру, докторантуру PhD. Более 60% профессорско-преподавательского состава университета — известные в Казахстане ученые доктора и кандидаты наук. Это позволяет реализовать особую миссию академии в интеграции науки и образования, которая служит основой динамичного развития казахстанского общества. Академия располагает собственными учебно-административными корпусами, общежитиями, современными спорткомплексами. В 2012 году введен в эксплуатацию 12 этажный новый уникальный корпус, предоставляющий возможность обучающимся получать современные знания в различных направлениях высшего и послевузовского образования Престиж Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева подтверждается активным международным сотрудничеством. Сегодня мы планомерно выстраиваем стратегию тесной интеграции с мировой образовательной и научно — информационной системой. Наука
Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева является известным научным центром. Большое внимание уделяется научной жизни преподавателей. Ежегодно Академией организовываются и проводятся международные и республиканские научно-теоретические конференции, научно-практические семинары, симпозиумы и круглые столы. Академия обладает высоким научным потенциалом: по состоянию на 2010-2016 учебные года более 80% профессорско-преподавательского состава имеет ученую степень. Значительное место в общей структуре научно-исследовательской работы занимает проведение научных исследований по программам и проектам фундаментальных и прикладных тем, которые финансируются Министерством образования и науки Республики Казахстан, Министерством юстиции Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан и иными министерствами и ведомствами. Университет издает два научных журнала, которые включены в перечень научных изданий рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК: «Вестник Гуманитарного университета транспорта и права им.Д.А. Кунаева» и «Казахстанский журнал международного права». Академия поддерживает тесные научные связи и развивает научное сотрудничество со многими зарубежными высшими учебными заведениями. В качестве академической мобильности и международного сотрудничества Академия приглашает ученых ближнего и дальнего зарубежья для чтения лекций студентам и магистрантам, проведения мастер-классов, семинаров-тренингов. В рамках привлечения студентов к научной деятельности и развития их потенциала проводятся ежегодные предметные олимпиады, конкурсы на лучшую студенческую работу, научные студенческие конференции. По итогам работы опубликовываются сборники материалов конференций и лучших работ студентов. Про ректора Основателем Академии является Копабаев Омрали Кажибаевич – известный ученый, педагог, общественный деятель, Академик высшей школы Казахстана, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств Российской Федерации, член Совета по правовой политике при Президенте Республики Казахстан, Президент Криминологической Ассоциации.

В 2012 году после получения диплома бакалавра, я принял
решение, продолжить свое образование, поступив в
магистратуру Университета им. Д.А.Кунаева по специальности
«Юриспруденция». Выпускники нашего университета
востребованы на рынке труда и являются ведущими
специалистами в различных компаниях. Благодаря тем
знаниям, которые были получены в стенах вуза, я устроился
на хорошую работу.

Я являюсь выпускником Университета им. Д.А.Кунаева
программы магистратуры специальности
«юриспруденция» профильного направления. Не
сомневался при поступлении и не сомневался во время
учёбы, что университет даст необходимые знания и
возможности. Благодаря тем знаниям которые были
получены в стенах университета, я прошёл
производственную практику в суде и в настоящее время
работаю в Алматинском городском суде.
Хочется сказать спасибо преподавателям за хорошее
образование и дружескую атмосферу в стенах вуза.

Источники: http://kunaev-edu.kz/kaz, http://www.almaty-university.kz/ru/page/126/, http://kunaev-edu.kz/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2020 © Юридическая помощь. Crafted with love by SiteOrigin.